English version
Affärsidé
Företagets historia
Aktiekapitalet
Koncernstruktur
Kontaktkoordinater
Valberedning
Styrelse, ledning och revisorer
− Bolagsstämmor


Bolagsstämmor

Årsstämma 2009

Årsstämma i Central Asia Gold AB hölls onsdagen den 27 maj 2009, kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm..

Protokoll från Årsstämman.

Kallelse till Årsstämma

Fullmakt

Handlingar inför stämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Valberedningens förslag till beslut om fastställelse av principer för utseende av valberedning

-----------------------------------

Extra bolagsstämma 2009

En extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB har avhållits den 12 mars 2009.

Stämmokommuniké från extrastämman.

Protokoll från extrastämman.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Handlingar inför stämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om beslut om sammanläggning av aktier
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
Förslag till val av styrelseledamöter m.m. för Central Asia Gold AB
Presentation av den föreslagna styrelsen för Central Asia Gold AB

-----------------------------------

Extra bolagsstämma december 2008.

En extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB har avhållits den 22 december 2008.

Stämmokommuniké från extrastämman.

Protokoll från extrastämman.

Kallelse till extra bolagsstämma

Tillägg till kallelse till extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB (publ)

Fullmakt

Handlingar inför stämman
Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 (”Bolaget”) redogörelse enligt 13 kap. 7 § samt 14 kap. 9 § aktiebolagslagen
Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 (”Bolaget”) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsordning
Kort beskrivning av Kopylovskoye AB koncernen inför ett beslut av en extra bolagsstämma den 22 december 2008 i Central Asia Gold AB om att dela ut dotterbolaget till de egna aktieägarna
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § samt 14 kap 8 § aktiebolagslagen över händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som skett sedan senaste årsredovisningen lämnats
Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen över händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som skett sedan senaste årsredovisningen lämnats
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission teckningsoptioner
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier genom apportemission
Styrelsens förslag samt yttrande enligt 18 kap. 3-5 § aktiebolagslagen
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551)
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för apportegendomens tillförande, nytta och värde m.m. enligt 13 kap 8 § och 14 kap 10 § aktiebolagslagen (2005:551)
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse och förslag enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) vid efterutdelning

-----------------------------------

Årsstämma 2008

Årsstämma i Central Asia Gold AB har avhållits den 12 juni 2008.

Stämmokommuniké från årsstämman.

Protokoll från årsstämman.

Dokument inför stämman

Kallelse till bolagsstämma

Årsredovisning 2007

Fullmakt

Revisorns yttrande enligt 8 kap 45§ om huruvida årstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Handlingar inför stämman
Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

-----------------------------------

Extra bolagsstämma maj 2008

En extra bolagsstämma har avhållits den 21 maj 2008.

Protokoll från extra bolagsstämma

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Handlingar inför stämman
Årsredovisning för 2006 och revisionsberättelse
Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2007
Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) (”Bolaget”) förslag till beslut om emission av unit av aktier och teckningsoptioner
Styrelsens i Central Asia Gold AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
Bilaga A
Revisorsyttrande

-----------------------------------

Årsstämma 2007

Årsstämma har avhållits den 12 juni 2007.
Protokoll från årsstämman

Dokument inför stämman

Kallelse till bolagsstämma

Årsredovisning 2006

Handlingar inför stämman
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att låta Bolaget uppta vinst- och kapitalandelslån
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Bilaga A: Villkor för teckningsoptioner (2007-2009) avseende nyteckning av aktier i Central Asia Gold AB (publ)
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram 2007/200914:30

Central Asia Gold AB, Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm,
Telefonnummer: 08-624 26 80 Faxnummer: 08-624 37 20 preston.haskell@centralasiagold.com